Hướng dẫn bằng hình ảnh trên website  Click Vào Đây!

  Hướng Dẫn đăng nhập VPS

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Hướng Dẫn cần thiết khi sử dụng VPS

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Hướng Dẫn Treo Game NSO ( Ninja School Online) 

  ** Hướng dẫn sử dụng phiên bản có sẵn trong VPS 

   Muốn lấy tọa độ PK âm bạn nhắn mình nhé 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~